مراکز پرداخت خسارت اتومبیل در سراسر کشور

مراکز پرداخت خسارت در شهر مشهد :           مدیریت استان خراسان رضوی- شعبه مرکزی مشهد: خ چمران چهارراه گلستان  –

۰۵۱-۳۸۵۱۷۷۰۸،۳۸۵۱۴۴۰۴،۳۸۵۱۴۴۰۶،۳۸۵۲۹۶۴۰-۳۸۵۹۷۱۱۳-۶

شعبه رضاشهر – اداره خسارت مشهد – رضاشهر فرخی یک

۰۵۱-۳۸۷۹۵۱۶۶-۳۸۷۹۵۱۹۷-۳۸۷۹۵۱۹۸