سرمایه شرکت بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد ریال و آخرین وضعیت سهامداران آن به شرح زیر می باشد: