• محدوده سنی
 • مبلغ حق بیمه
 • مبلغ سرمایه و پوشش ها
 • جدول آزمایشات رایگان
 • سود تضمینی و سود مشارکت
 • پوشش فوت به هر علت
 • نقض عضو و از ازکارافتادگی
 • پوشش فوت در اثر حوادث
 • پوشش امراض خاص
 • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه
 • پوشش طرح حامی(ویژه همسر و فرزندان)
 • مزایای پرداخت سالیانه حق بیمه
 • بیمه دو نفره(مهر آسیا)
 • وام بدون ضامن
 • سایر مزایا