بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است ،اهمیت این بیمه تا آنجا است که درکشورهای توسعه یافته تقریبا” هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که دارای بیمه آتش سوزی نباشد.

انواع بیمه های آتش سوزی:

  • مسکونی
  • تجاری
  • کارگاه
  • صنعتی
  • انبار